top of page

TERMES I CONDICIONS

I. Condicions generals de contractació

1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, regularan expressament les relacions sorgides entre l'Hotel Font de la Canya situat a Cami d'Avinyo 12 , 08793 Avinyonet del Penedès i amb C.I.F. B-10844983, (d'aquí endavant Font de la Canya) i els tercers (d'ara endavant “Usuaris”) que utilitzin el portal d'Internet www.hotelfontdelacanya.com (d'aquí endavant el “Portal”), així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través del mateix.

Font de la Canya es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense previ avís, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i totes les disposicions legals que resultin d'aplicació.
 

1.3 Per la utilització del Portal de Font de la Canya , adquireix la condició d'Usuari. Tant la visita com la utilització i/o l'adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap mena, a totes i cadascuna de Condicions Generals, així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l'adquisició.
 

1.4 Font de la Canya podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al Portal per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal oa la adquisició de qualssevol béns oferts al Portal.


II. Productes oferts. Sistema de compra

2.1 Els productes oferts al Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran a la pantalla. Així mateix, apareixeran a la pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'usuari dels productes, que seran sempre per compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per a la venda fins a fi d'existències. Els preus indicats a la pantalla són en euros i no inclouen l'I.V.A. i qualsevol altre impost que fos aplicable i són els vigents, excepte error mecanogràfic.

Les ofertes estaran degudament indicades a la pantalla. Font de la Canya es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera, Font de la Canya podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix, Font de la Canya, es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense avís previ, a qualsevol dels productes oferts al Portal.


2.2. Per a l'adquisició dels productes oferts al Portal, Font de la Canya sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar-se, per a això aquests Usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran d'emplenar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

– Emplenament complet del formulari electrònic que en cada moment aparegui al Portal seguint les instruccions indicades.


– Polsació del botó “Acceptar”

– Recepció al compte de correu electrònic de l'Usuari del “Nom d'Usuari” i “Contrasenya”.


El nom d'usuari i la contrasenya tenen caràcter personal i intransferible. Font de la Canya podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom de l'usuari i/o contrasenya, cas en què les claus modificades perdran la validesa.

2.3 Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d'afegir el producte que desitja a la Cistella de Compra, segons les indicacions recollides a la pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Font de la Canya, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com si escau les Condicions Particulars existents.

La compra s'entendrà efectuada al domicili de Font de la Canya, situat a Cami d'Avinyo 12, 08793 Avinyonet del Penedès.

2.4 Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l'execució de la compra, el Departament d'Atenció al Client de Font de la Canya remetrà a l'Usuari comprador al domicili assenyalat a el formulari la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa per Font de la Canya no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra.


III. Forma de pagament, entrega i desistiment de les comandes


3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran a la pantalla, es podrà fer mitjançant targeta de crèdit. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla, proporcionant la informació següent:


– Número de targeta.

– Data de caducitat.

Com a sistema de pagament electrònic, Font de la Canya està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic Banc Sabadell. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir-ne la màxima seguretat.

3.2 Font de la Canya s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte al formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament dels objectes comprats seran abonades pel Comprador.


3.3 L'Usuari-Comprador disposarà d'un termini de set (7) dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència, per resoldre la compravenda sense incórrer en cap penalització ni cap despesa, incloses les despeses corresponents a la devolució del bé. El termini de set dies establert al paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats.

No obstant això, si el comprador hagués tingut coneixement del dret de desistiment amb posterioritat a la data de recepció dels béns comprats, el termini de set dies començarà a comptar a partir de la data en què hagués tingut coneixement del seu dret a tornar, a càrrec, els béns comprats. En tot cas, s'entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment, des de l'entrada al Portal, que exigeix ​​la lectura i l'acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què efectuï la comanda.


Les devolucions de les comandes hauran de remetre's a la direcció de Font de la Canya , situat a Cami d’Avinyo 12 , 08793 Avinyonet del Penedès

Exercitat pel comprador el dret de resolució, Font de la Canya tornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, sense cap retenció, immediatament i mai en un termini superior a trenta dies. No obstant això, queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-lo a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis patits.

IV. Política de protecció de dades de caràcter personal

4.1 Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Font de la Canya informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb els dades obtingudes al Portal per i per a Font de la Canya, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del vostre interès, per a ampliar i millorar els nostres productes adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada.

4.2 L'usuari accepta expressament la inclusió de les dades demanades durant la navegació pel Portal, o proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de les dades, l'Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades per al lliurament dels Productes, excepte per a la realització de comandes en aquest cas Font de la Canya informa des d'aquest moment a l'Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa caldrà la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, en ser aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.

 

4.3 L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recollides en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si escau , així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les vostres dades. Els drets referits al paràgraf anterior podran ser exercitats per l'Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Masia La blayeta SLU. Dpto. Atenció al Client, carrer Josep Rovira 27 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) , o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@hotelfontdelacanya.com


4.4 Mediante la aceptación de estas condiciones, el Usuario consiente expresamente la cesión o comunicación de los datos incluidos en el fichero referido en el apartado 4.1, a las empresas del grupo Font de la Canya, estén situadas o no en el territorio español, e incluso en el último caso a empresas que puedan estar sometidas a un régimen de no protección que no fuera equiparable al que proporciona la ley española, y con la finalidad de que estas compañías puedan tratar sus datos de carácter personal para hacerle llegar ofertas y mensajes publicitarios.

4.5 Font de la Canya es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les ia adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.


V. Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d'hiperenllaços

5.1 Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Font de la Canya o de tercers titulars d'aquests que n'han autoritzat degudament la inclusió al Portal.

5.2 En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats ni es confereix cap dret, i en especial, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Font de la Canya o dels titulars corresponents.

5.3 No es podrà establir cap enllaç a www.hotelfontdelacanya.com des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de Font de la Canya.

VI. Responsabilitat de Font de la Canya

6.1 Masia La Blayeta SLU únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l'adquisició dels productes es realitza sota el seu risc sencer i la seva responsabilitat.


6.2 Masia La Blayeta SLU. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu.


– Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Font de la Canya, que impedeixin o retardin la realització de les comandes o la navegació pel portal;

- Retards o bloquejos en lús causats per deficiències o sobrecàrregues dInternet o en altres sistemes electrònics;

– Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a Font de la Canya;

– Les divergències de la informació, documentació i/o altres continguts del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;

– De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a Font de la Canya degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

6.3 Font de la Canya no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei.

En particular Font de la Canya no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .

VII. Obligacions de l'usuari

7.1 Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquestes o al Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de Font de la Canya, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.


7.2 Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en l'adquisició dels Productes a:

– En cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ia mantenir-les actualitzades.


– No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atent contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.


– No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, a qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Font de la Canya, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de Font de la Canya o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar qualsevol tipus de alteració o impedir-ne el funcionament normal.

- A custodiar adequadament el nom d'usuari i la contrasenya, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir-ne l'ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint-ne la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d'aquests. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a Font de la Canya, amb la major rapidesa, la pèrdua o el robatori així com qualsevol risc d'accés al nom d'usuari i/o la contrasenya per un tercer.

 

- No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 

– No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels productes, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 

– No destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de Font de la Canya, els seus proveïdors o tercers.

 

– No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer .


VIII. Comunicacions

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre Font de la Canya i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a info@hotelfontdelacanya.com) o mitjançant comunicació escrita adreçada al Departament d'Atenció al Client de Masia La Blayeta S.L.U. carrer Josep Rovira 27, 08770 Sant Sadurní (Barcelona). Les comunicacions de Font de la Canya a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se al Portal.

IX. Legislació aplicable. Arbitratge

9.1 Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola, que és aplicable en allò que no disposa aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

9.2 En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre aquesta discrepància o reclamació dins del termini màxim d'un (1) mes comptat a partir de la data en què qualsevol d'elles notifiqui formalment l'altra que ha sorgit la discrepància o notifiqui la reclamació.

 

Per al supòsit que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins del termini màxim assenyalat, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pogués correspondre, sotmeten la decisió de l'assumpte plantejat a l'Arbitratge Institució de l'Associació Espanyola d'Arbitratge Tecnològic (ARBITEC ), a la qual s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el Reglament i els Estatuts.

Igualment, les parts s'obliguen a acceptar i complir la decisió continguda al laude arbitral que es dicti. Si l'arbitratge no s'arriba a fer de mutu acord o és declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur, si aquest és un altre.

bottom of page